Jste profesionál

Vaše žádost se týká*V souladu s paragrafem 78-17 ze dne 6.ledna 1978. Máte právo na přístup, opravu a nesouhlas s poskytováním osobních údajů

Odesláním formuláře tímto uděluji společnosti DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o., IČ 49810090, se sídlem U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen "DIRICKX") souhlas, aby sama zpracovala mé osobní údaje v rozsahu, v jakém byly osobní údaje poskytnuty, a to pro marketingové účely a obchodní účely (jednání o uzavření smluv, plnění uzavřených smluv, vytváření databází zákazníků a jiné obchodní účely). Rovněž uděluji souhlas s předáváním poskytnutých osobních údajů všem obchodním a marketingovým partnerům společnosti DIRICKX pro využití za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Souhlas se uděluje na dobu pěti let ode dne poskytnutí osobních údajů. Pokud mezi mnou a společností DIRICKX dojde k uzavření jakékoliv smlouvy, je DIRICKX oprávněna zpracovávat mé osobní údaje až do úplného vypořádání práv a povinností z dané smlouvy a po dobu pěti let následujících.

Beru na vědomí, že mohu svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, mám právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, právo obrátit se na DIRICKX s žádostí o vysvětlení a případně odstranění závadného stavu, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nevyhoví-li DIRICKX žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozí věty, mám právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.